Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

O MIC-u

Projekt MIC Pomurje se financira v skladu z 8. členom Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), ki pravi, da se “projekt vzpostavitve Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Pomurski regiji sofinancira iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 2 milijona evrov". Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove neposredne potrditve s strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v obdobju izvajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.

Skupna vrednost projekta je  2.062.575,99 EUR od tega so sredstva ESRR v višini 2.000.000, 00 EUR.

Izvedba del traja od maja 2012 do 31.12. 2014.

Sama gradbena dela so bila končana v septembru 2013.

Sredstva se bodo porabila za adaptacijo prostorov in nakup tehnološke opreme za učilnice, delavnice in laboratorije.

V osnovi je MIC organizacijska enota SPTŠ Murska Sobota, ki v okviru svojega delovanja ponuja kakovostne izobraževalne programe in usposabljanja za posameznike, podjetja in obrtnike ter zagotavlja kakovostno izvedbo praktičnega pouka za dijake.

MIC deluje tudi mrežno kot povezovalni člen med šolami v lokalnem okolju in podjetji ter obrtniki.

Namen obravnavane investicije je dvigniti nivo kakovosti izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj ter povezovanje šolskega in delovnega okolja. MIC bo glavna vez med SPTŠ in podjetji, obrtniki, Zavodom za zaposlovanje, regionalnimi razvojnimi institucijami in osnovnimi šolami regije. Zagotavljal bo namreč kakovostna praktična usposabljanja in izpopolnjevanja v okviru sodobnega poklicnega izobraževanja ter splošnega tehnološkega razvoja regije in države. Pripomogel bo tudi k izobraževanju kadrov iz gospodarstva in k razvoju malih podjetij ter predelovalnih obratov. S sodobno tehnološko opremo in uporabo sodobnih tehnoloških rešitev ter ob upoštevanju zahtev pedagoške stroke bo MIC nudil udeležencem sodobno, funkcionalno in kakovostno izobraževanje in usposabljanje. Z investicijo se omogoča nova ponudba praktičnega usposabljanja za potrebe podjetij in obrtnikov (programi funkcionalnega usposabljanja, spodbujanje raziskovanja na področju alternativnih virov, razvoj izdelave prototipov in modelov na CAD-CAM tehnologijah, izvajanje meritev karakteristik materialov za potrebe podjetij in za demonstracije).

S to investicijo si bo MIC lahko utrdil vodilni položaj na področju izobraževanja za potrebe gospodarstva v Pomurski regiji.

Dolgoročni namen MIC-a za Pomurje je vzpostavitev regijskega centra za izvajanje funkcionalnega usposabljanja za potrebe okolja, za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov, študentov in odraslih po programih srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in za pripravo kandidatov na preverjanje za pridobitev nacionalnih certifikatov NPK (Nacionalne poklicne kvalifikacije - specializacije in mojstrski izpiti).