Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Vloga za status

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte razrednikom do 30. septembra 2019.

torek, 3. september 2019, 11.23

status-vloga.jpg

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18) se lahko dodeli status, če dijak izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom.

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:
- ki se vzporedno izobražuje,
- s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
- zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.

Dijaku iz prve alineje prejšnjega odstavka z osebnim izobraževalnim načrtom obe šoli določita tudi obseg izobraževalnega dela in način izpolnjevanja obveznosti na posamezni šoli za posamezno šolsko leto.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:
1. nadarjenemu dijaku,
2. dijaku perspektivnemu športniku,
3. dijaku vrhunskemu športniku,
4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
7. v drugih utemeljenih primerih,
8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve učencu/dijaku določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa, in sicer tako, da učenec/dijak praviloma lahko opravi vse obveznosti v posameznem ocenjevalnem obdobju. Če dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje vseh obveznosti, mu šola status lahko odvzame ali določi, da status miruje ali preneha.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte razrednikom do 30. septembra 2019.

Prenesite vlogo za pridobitev pravice do prilagoditev pri opravljanju šolskih obveznosti.